Utrechtse scholen

Om kansen van een kind op school en in de toekomst te vergroten is het belangrijk dat kinderen kunnen meedoen op school en in de samenleving. Leergeld vindt dat het inkomen van ouders hiervoor geen belemmering mag zijn.

img-8135-scaled

Wat kan jouw school doen?

Het helpt ouders als je hen vroegtijdig informeert over de kosten tijdens het schooljaar. Verder is het belangrijk om de rekening goed te specificeren, zodat duidelijk wordt welke kosten noodzakelijk of verplicht zijn. Een andere handreiking die scholen kunnen doen, is het aanbod om de rekening in termijnen te betalen.

Voor scholen is het van belang om signalen van financiële problemen te herkennen . De mentor kan bij problemen op tijd in gesprek gaan met de ouders en de leerling. Mentoren, docenten en intern begeleiders vervullen hierin een belangrijke rol. Zij kunnen doorverwijzen naar verschillende voorzieningen en de mogelijkheid bespreken van ondersteuning door Leergeld.

Samen Solidair!

Scholen in het voortgezet onderwijs beseffen steeds meer dat zij ook een rol spelen in het voorkomen van uitsluiting van leerlingen aan activiteiten. Dit kan door bij de keuze van leermiddelen en het plannen van activiteiten rekening te houden met de financiële consequenties. Daarnaast is het zinvol een financieel vangnet binnen de school te creëren en waar nodig door te verwijzen.

Leergeld Utrecht benadert scholen om samen na te denken over het voorkomen van sociale uitsluiting. Tevens bespreken wij de mogelijkheid om  - in samenwerking met Leergeld - een solidariteitsfonds te starten waaraan de school zelf voorwaarden kan verbinden. Op dit moment beheert Leergeld Utrecht solidariteitsfondsen voor alle scholen van de NUOVO scholengemeenschap en het Amadeus LyceumGerrit Rietveld College en Gregorius College. Er zijn meer scholen die een dergelijk fonds hebben en dat zelf beheren. Wij hopen dat alle scholen in Utrecht straks een solidariteitsfonds hebben!

Leergeld Utrecht geeft ondersteuning aan gezinnen, zodat de kinderen kunnen meedoen aan school- sport en cultuuractiviteiten. Momenteel groeien er in de gemeente Utrecht 1 op de 8 kinderen op in armoede. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

Wij bieden kansen aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 17 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Door ondersteuning van Leergeld kunnen kinderen hun zwemdiploma's halen of op muziekles. Daarnaast ondersteunen wij bij de aanschaf van een laptop, sportkleding en/of een fiets. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, zich ontwikkelen en meetellen.

Laat alle kinderen meedoen. Want nu meedoen is straks meetellen!