Utrechtse scholen

Om kansen van het kind op school en in de toekomst te vergroten is het belangrijk dat kinderen kunnen meedoen op school en in de samenleving. Leergeld vindt dat het inkomen van ouders hiervoor geen belemmering mag zijn.

Wat kan uw school doen?

Het helpt ouders vroegtijdig te informeren over de kosten tijdens het schooljaar. Verder is het belangrijk om de rekening goed te specificeren, zodat duidelijk wordt welke kosten noodzakelijk of verplicht zijn. Een andere handreiking die scholen kunnen doen, is het aanbod om de rekening in termijnen te betalen.

Voor scholen is het van belang om signalen van financiële problemen te herkennen . De mentor kan bij problemen op tijd in gesprek gaan met de ouders en de leerling. Mentoren, docenten en intern begeleiders vervullen hierin een belangrijke rol. Zij kunnen doorverwijzen naar verschillende voorzieningen en de mogelijkheid bespreken van ondersteuning door Leergeld.

Samen Solidair!

Scholen in het voortgezet onderwijs beseffen steeds meer dat zij ook een rol spelen in het voorkomen van uitsluiting van leerlingen aan activiteiten. Dit kan door bij de keuze van leermiddelen en het plannen van activiteiten rekening te houden met de financiële consequenties. Daarnaast is het zinvol een financieel vangnet binnen de school te creëren en waar nodig door te verwijzen.

Leergeld Utrecht benadert scholen om samen na te denken over het voorkomen van sociale uitsluiting. Tevens bespreken wij de mogelijkheid om  - in samenwerking met Leergeld - een solidariteitsfonds te starten waaraan de school zelf voorwaarden kan verbinden. Op dit moment beheert Leergeld Utrecht solidariteitsfondsen voor alle scholen van de NUOVO scholengemeenschap en het Amadeus Lyceum, Bonifatius College, Gerrit Rietveld College en Gregorius College. Wij hopen dat alle scholen in Utrecht straks een solidariteitsfonds hebben!